Kdoshei Kahir 6-10

Bat Yam

76 Apartments
13000 sqm

Kdoshei Kahir 6-10

Bat Yam

76 Apartments
13000 sqm

קנטור-קדם-אדריכלים_Logo